atmelsti

atmelsti
atmel̃sti, atmel̃džia, àtmeldė 1. tr. N išprašyti atleidimą, atsiprašyti, permaldauti: Ne vienas žmogus mane [kerštaujantį] neatmels CI3. Atmeldė savo dangišką tėvą, kad nekoravotų brš. | refl. tr., intr.: Vaikas motynos atsimeldė prš. Keliuose pasiklaupęs atsimeldė, persiprašė B. Aš atsimeldžiù nuo pono Dievo savo kaltes K. 2. tr. 335 maldomis atsiteisti, atsilyginti: Kunigėlis visus mano nusidėjimus atmels . ^ Geriau į griekus, negu į vargus: griekus atmelsi, iš vargų negreit išbrisi KrvP(Mlt). | refl.: Reikia atsimel̃sti už visus tuos daiktus Ėr. 3. refl. maldomis ko išvengti, nuo ko išsigelbėti: Nuo smerties neatsimels BaPs48,8. Tas antrą smertį neregės, nuo to jis atsimelsis brš. 4. refl. Š gana prisimelsti: Ištupėjai perdien bažnyčioj ir da neatsìmeldei Ds. Negana galėjo atsimelst ir atsigiedot Ns1845,1. 5. tr. K išprašyti, išmaldauti atgal: Kartą pažyčiojau išeiginius kailinius, ėmė ir pasisavino – dabar nė melste nebeatmel̃su Vkš. 6. išprašyti maldomis, išmaldauti: Meldas žmonys [sausros metu], neatmelda – nėr lytaus Skdv. 7. refl. 219, N išsiprašyti kur. 8. tr. atsidėkojant pasikviesti tą, kuris buvo kvietęsis: Moko ir padvarnyką, kokius pareitisi ing svečius melsti: ne bagotus, kurie vėl gal atmelsti …, bet ubagus pavargusius BPII205. 9. tr. giedamai atskaityti (maldą): Atmeldė maldą lauko pusėje, nejo į koplyčią Šts. 10. refl. Užv atitarti giedantiems: Vyrai aplinkuo ir ant grabo sėdo. Į antrą vežimą motriškos – atsimelsti Žem. \ melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti; permelsti; primelsti; sumelsti; užmelsti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • išmelsti — išmel̃sti, išmel̃džia, ìšmeldė 1. tr., intr. SD383, K išprašyti: Motutė išmeldė tetušį, kad važiuotų prie daktaro Žem. Ìšmeldžiau tą daiktą nuo (iš) jojo J. Ìšmeldė atėjęs paskutinį kirvį Al. Tas … veikiai nu kiekvieno ko tikt norįs galėjo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • melsti — mel̃sti, mel̃džia, mel̃dė 1. tr., intr. R, K, J labai prašyti: Ir gaspadorių namo labai jis skubintis mel̃dė K.Donel. Jeigu esi girios paukštis, meldžiam lėkt į girią LTR(Plv). Vakaras netoli, leidžias saulelė, meldžiu, lydėkit mane, broleliai… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • numelsti — numel̃sti, numel̃džia, nùmeldė tr. maldomis išprašyti, išmelsti: Kožnas turite tol ant savo kelių ir veido gulėti …, kol vieną ar kelis iš pagonų ant išganymo numeldę būsit Ns1860,1. melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti;… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pamelsti — pamel̃sti, pamel̃džia, pàmeldė 1. tr., intr. paprašyti: Paraginusi svečius, pameldusi kąsti, atgal bėga į kamarą Žem. Aš iš tavęs pameldžiù duonos KI243. Jis tai darė, kelis kartus pàmelstas KII52. Pamelsk, idant tavo prietelius parspėtų už… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • permelsti — tr. 1. atsiprašyti: Permeldžiu, kaimynai, ale pasiklausyk, ką pasakysiu! Grž. Juozukas pabučiavo ranką tėvelio savo, permeldė Dievą, ir nuog tos valandėlės nustojo jam širdį skaudėtie Tat. 2. K permaldauti, išprašyti: Jį permeldžiau, kad… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • primelsti — primel̃sti, primel̃džia, prìmeldė 1. tr., intr. priprašyti: Jau žodžių neištenku aš jums primelsti (prisišaukti) V.Kudir. | refl.: Prie ano tik prisimel̃sties reik, ir gausi šimtą rublių Dov. Bene prisimelsiam pri mašinoriaus, ir mums bene… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sumelsti — sumel̃sti, sumel̃džia, sùmeldė tr. sukviesti, suprašyti: Visus sùmeldžiau pas save, t. y. suprašiau J. | refl. N. melsti; atmelsti; įmelsti; išmelsti; numelsti; pamelsti; permelsti; primelsti; su …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užmelsti — užmel̃sti, užmel̃džia, ùžmeldė 1. tr., intr. Q594, N melstis už ką: Už ką užmel̃sti KI4. Aš užmeldžiau, kad jis nebšnekėtum blogai J. ║ užtarti maldomis: Šventieji savo geradėjus pas Dievą užmeldž MšK. Užmelsk Dievą už mus brš. 2. tr. maldomis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • įmelsti — įmel̃sti, įmel̃džia, į̃meldė 1. tr. įprašyti ką padaryti: Įmeldė, kad jis bernardinams bažnyčią su klioštoriu padirbintum M.Valanč. Įmeldžiau, paliko numie Šts. | refl.: Jis svečių įsimeldė, kad jam pavelytų nors porą šokių pašpieliuot BsPI76. 2 …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”